SUNUŞ

879

Talep edilen enerjinin hızla artmakta olduğu günümüzde, mevcut enerji kaynaklarının yakın gelecekte tükeneceği bilimsel bir gerçektir. Ayrıca,  dünya genelinde artan nüfus ve enerji talebine bağlı olarak oluşan emisyon değerinin mevcut sınırlar içinde kalması da mümkün gözükmemektedir. Bu kirliliğin devam etmesi halinde sıcaklığının artacağı ve deniz seviyesinin yükseleceği açık olup, tüm dünyada enerji üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı zorunlu hale gelmiş bulunmaktadır.

Yenilenebilir enerji kaynaklarını; hidroelektrik enerji, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji, biyokütle-biyogaz enerji, dalga enerjisi ve hidrojen enerjisi olarak sınıflandırabiliriz.

Yapılan tüm araştırmalar çevreyle dost, teknolojik gelişmeyle beraber evsel elektrik aletlerinden uzay araçlarına kadar geniş bir perspektifte enerji talebine cevap verecek, sınırlı enerji kaynaklarının ve çeşitli kirletici etkilerin çevreye verdiği önlenemez zararları ortadan kaldıracak, ideal enerji kaynaklarının en kısa sürede tüm uygulama alanlarında kullanılması gerektiği sonucunda birleşmektedir.

Ülkemiz Yenilenebilir enerji kaynakları açısından oldukça zengin bir coğrafyada yer almaktadır.

Yerli üretimin artırılması, enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi, dışa bağımlılığın azaltılması, ayrıca çevreye daha az zarar verilmesi amacıyla yenilenebilir enerji kaynaklarının daha fazla kullanılması teşvik edilmeli, enerji talebindeki hızlı artışın karşılanması için, yenilenebilir enerji kaynaklarından etkin ve rasyonel biçimde yararlanılması amacıyla kamu ve özel sektör yatırımlarının bu alana yönlendirilmesi de yararlı olacaktır. Bu düşünceye paralel olarak temiz enerji başlığı altında yenilenebilir enerji kaynakları üzerine odaklanılması bir zorunluluk haline gelmiştir.

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Antalya Şubesince, öncelikli temaları güneş, hidrolik, rüzgâr ve biyo yakıtlar olmakla birlikte; diğer Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının ve Uygulama Teknolojilerinin de değerlendirileceği, bilimsel bilgilerin yeni teknolojik uygulamalarla ve araştırmalarla karşılık bulacağı Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu düzenlenmektedir.

Bu sempozyumda;

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının kullanımının bilimsel, teknik, ekonomik, toplumsal ve sosyal boyutlarının derinlemesine tartışılması ile önemli sonuçların ortaya konulması amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda akademisyen ve araştırmacıların sunacağı bildiriler ile bu alandaki bilimsel gelişmelerin sektörle buluşması; üretici, sanayici, kurum ve sektör temsilcilerinin sunumları ve tartışmaları ışığında konunun ele alınması ve paydaş etkileşiminin sağlanması; yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasını kısıtlayan engellerin kaldırılmasına yönelik çözümlerin belirlenmesi; toplumun bilinçlendirilmesi, kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanımının yaygınlaşması hedeflenmektedir.

Dokuzuncusu düzenlenecek olan Sempozyumda; konunun ilgili tüm taraflarının katılımıyla, ülkemiz ve kamu yararı gözetilerek bilgi paylaşımının sağlanması, sorunların tespiti ile çözüm önerilerinin sunulması ve kamuoyu ile paylaşılması amaçlanmıştır.

Yenilenebilir enerjiyi destekleyerek hem günümüzü, hem de geleceğimizi kurtarmak hepimizin elindedir. Ülkemizdeki yatırım ve olanakların artarak yenilenebilir enerji konusunda çok önde olduğumuz günleri görmek dileğiyle, konuya ilgi duyan tüm kişi, kurum ve kuruluşları IX. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu’na katılmaya, katkı ve önerilerini sunmaya davet ediyoruz.

YEKSEM 2017 Yürütme Kurulu

PAYLAŞ