IX. YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI SEMPOZYUMU VE SERGİSİ (YEKSEM2017) SONUÇ BİLDİRGESİ

 

 

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu ve Sergisi, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası adına Elektrik Mühendisleri Odası Antalya Şubesi tarafından 03-05 Kasım 2017 tarihlerinde Rixos Downtown Antalya`da gerçekleştirildi. Akademisyenler, Odamızın yönetici ve üyeleri, TMMOB`a bağlı odaların üyeleri ve temsilcileri, mühendisler, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, üretici, tüketici ve kullanıcılar, teknik elemanlar, ülkemizin birçok bölgesinden sektörün tüm bileşenleri Antalya`da gerçekleşen IX.YEKSEM Sempozyumunda bir araya geldi.

 

Sempozyum, Yürütme Kurulu Başkanı Rüştü Bekdikhan`ın konuşması ile açılmış, Düzenleme Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Şükrü Özen, EMO Antalya Şube Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Metin ve EMO Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Önder açılış konuşmalarını gerçekleştirmişlerdir.

 

Sempozyum kapsamında; güneş, hidrolik, rüzgâr, jeotermal, biyo-yakıtlar, diğer yenilenebilir enerji kaynakları, uygulama teknolojilerinin ve çevresel etki değerlendirmelerinin de ele alındığı, 9 oturumda 41 bildiri sunumu ile düzenlenen 3 ayrı panel oturumunda akademisyenler, mühendisler, sanayiciler, kamu yetkilileri ve tüm sektör paydaşları bilgi ve deneyimlerini  paylaşma imkanı buldular.

 

Sempozyum sonunda yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji dönüşüm teknolojileri ile çevre etkileşimine ilişkin değerlendirmeler aşağıda özetlenmiştir:

 

Ülkemizde; orta ve uzun vadede nüfus artışı, sanayileşme, kentleşme gibi unsurlar dikkate alındığında enerjiye olan talebin artacağı görülmektedir. Mevcut enerji üretimimizin %65 gibi büyük bir bölümü fosil yakıtlardan sağlanmaktadır ve dışa bağımlıdır. Bu nedenle potansiyel olarak oldukça iyi durumda olduğumuz yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının üretim içindeki payının artırılması ve enerji üretimimizin çeşitlendirilmesi ulusal bağımsızlık açısından çok önemli görülmektedir. Ülkelerin sürdürülebilir bir enerjiye ihtiyaç duyduğu günümüzde; kalkınma, refah düzeyi, sosyal yaşam ve ekonominin ana parametresi olması nedeniyle kaynakların verimli kullanılması ve milli olmasının önem arz ettiği, bu nedenle de  yenilenebilir enerji kaynaklarına odaklanılması  gerekliliği öne çıkmaktadır.

 

Fosil yakıtların neden olduğu sera gazlarının küresel ısınma ve iklim değişiklerine yol açması insan sağlığını ve çevreyi olumsuz yönde etkilemektedir. Bu durum doğayla uyumlu, temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmeyi zorunlu kılmaktadır.

 

Elektrik üretiminde kamusal planlamanın işlevsizleştirilmesi, kamusal denetimin azaltılması, kamu üretim tesislerinin bir bölümünün özelleştirilmesi, elektrik üretiminde sürekli olarak özel sektöre ağırlık verilmesini içeren süreç uygulamada ciddi sorunlar doğurmaktadır.

 

İletim ve dağıtım şebekesi göz önüne alınmadan plansız bir biçimde kurulan yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretim santralarının sistem bağlantıları ulusal enerji şebekesinin işletilmesinde sorunlara neden olmaktadır.

 

YEK yatırımlarında, yerli teknoloji ve yerli üretimi teşvik etmek amacıyla yapılan YEKA kaynak tahsisleri amacına ulaşmadığı gibi sektörün sermaye olarak daha küçük ölçekli bileşenlerinin gelişmesini önlemektedir.

     

Sempozyumda öne çıkan bu değerlendirmeler sonucu aşağıdaki önerilere ulaşılmıştır;

 

YEK üretim tesislerinin kurulumunda, halkın bilinçlenmesi ve sermayenin tabana yayılması adına “Enerji Kooperatifleri” uygulamasının yaygınlaştırılmalı her platformda gerekli girişimler yapılmalıdır.

 

Stabil üretim dengesi olmayan YEK üretim tesislerinin, dezavantajını ortadan kaldıracak olan depolama ve batarya teknolojileri konusunda akademik çalışmaların teşvik edilmesi, bu alanda yürütülen/sunulan projelere ve Ar-Ge çalışmalarına öncelik verilmesi önem arz etmektedir.

 

Yenilenebilir enerji Kaynakları ile ilgili teknolojide yerli üretimin desteklenmesi, bu alanda ihtiyaç duyulan nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanması amacıyla mesleki ve teknik eğitim alanında çağın ihtiyaçlarını da dikkate alan evrensel ölçülerde eğitim politikalarının uygulamaya konması gerekmektedir.

 

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesislerinin yer seçimlerinde doğal hayatın korunması noktasında yaşanan olumsuz örneklerin giderilmesi ve bu noktadaki yasal boşluklar ortadan kaldırılmalıdır. 

 

YEK tesislerinin toplam kurulu gücü içerisindeki payı konusunda ETKB tarafından belirlenen 2023 hedeflerinin gerçekleşmesi adına, revize strateji ve eylem planları oluşturulmalıdır.

 

YEKSEM 2017 
Yürütme Kurulu